Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Kandydaci

Jakie trzeba mieć kwalifikacje aby zostać rodzicem zastępczym?

Rodziną zastępczą mogą być małżonkowie jak również osoba stanu wolnego, osoby te mogą, ale nie muszą mieć własne dzieci. Najistotniejszym jest bowiem, aby były to osoby, które są w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka, według ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 42 ust. 1-3), może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • zdolne są do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej , oraz lekarza psychiatry.
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Ponadto, zgodnie z art. 44 ww. ustawy, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz otrzymania kwalifikacji końcowej.

 

ETAPY - JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Rozmowa telefoniczna lub informacja bezpośrednia. Dzwoniąc lub przychodząc osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze wykonali Państwo pierwszy krok. W ten sposób wyrazili Państwo swoje zainteresowanie opieką zastępczą. Teraz otrzymują Państwo pakiet informacyjny PRIDE.
Po spotkaniu organizacyjnym postanowią Państwo wspólnie z pracownikami tut. Centrum czy wezmą Państwo udział w szkoleniu.

Prekwalifikacja

Konsultacja i badanie psychologiczne, będące podstawą do późniejszego wydania opinii o posiadaniu przez Państwa predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Konsultacja psychologiczna i badania testowe odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze, będącym siedzibą Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Spotkanie informacyjne

Po dokonaniu prekwalifikacji, o której wynikach zostaną Państwo poinformowani i przed rozpoczęciem szkolenia, pracownicy tut. Centrum, - trenerzy Programu PRIDE, zadzwonią i poinformują osoby zakwalifikowane do szkolenia o terminie spotkania informacyjnego. Na spotkaniu tym trenerzy omówią proces stawania się rodziną zastępczą  i odpowiedzą na ewentualne Państwa pytania. Po tym spotkaniu postanowią Państwo wspólnie z Trenerami czy wezmą Państwo udział w szkoleniu oraz wypełnią stosowne dokumenty, by móc przystąpić do szkolenia jako kandydaci do utworzenia rodziny zastępczej.

 

SZKOLENIE PRIDE

Program PRIDE powstał w USA jako wynik badań nad umiejętnościami, jakie powinni posiadać rodzice wychowujący nie swoje (w sensie biologicznym) dzieci.

PRIDE w Polsce

System szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych w Polsce został wprowadzony i upowszechniony na przełomie XX w. Warszawskie Towarzystwo NASZ DOM w 1999 r. pozyskało licencję na stosowanie programu. Program opracowany w Stanach Zjednoczonych dobrze sprawdza się w polskich warunkach.
PRIDE nie jest osadzony na fundamencie rzeczywistości amerykańskiej, ciągle ewaluuję , dostosowany jest do standardów Polskich.  Skupia się na umiejętnościach i kompetencjach, w jakie powinni być wyposażeni opiekunowie zastępczy.

 

SESJE SZKOLENIOWE

Szkolenie PRIDE to 12 sesji  po 3-4 godziny każda, które odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch trenerów. Ze względu na charakter problematyki - obecność na wszystkich sesjach jest obowiązkowa (w przypadku małżeństwa – obowiązkowa obecność obojga małżonków). Każde spotkanie, a są to spotkania grupowe, jest prowadzone przez licencjonowanych trenerów.
Jednym z zadań jest przekazanie przyszłym rodzicom pewnych konkretnych informacji na temat systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz rozwiązań prawnych w tej dziedzinie. Jednak głównym celem programu PRIDE jest nauczenie kandydatów umiejętności niezbędnych do pracy z dzieckiem. Dlatego też sesje PRIDE mają charakter typowo warsztatowy, co umożliwia poznanie konkretnych technik i daje okazję do ich przetrenowania.
Szkolenie PRIDE dostarczy Państwu wszelkich informacji niezbędnych dla świadomego podjęcia decyzji czy rodzinna opieka zastępcza to rzeczywiście najlepszy wybór. Co ważne – decyzja ta zostanie podjęta zanim dziecko lub dzieci znajdą się u Państwa. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu mają Państwo okazję porozmawiać o wszelkich odczuciach dotyczących tak ważnej sprawy jaką jest opieka nad dziećmi pozostawionymi. W rezultacie wypracujemy wspólną ocenę Państwa gotowości sprawowania tak odpowiedzialnej roli.

Wykaz dokumentów jakie kandydaci na rodzinę zastępczą muszą złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

 • wniosek kandydatów na rodzinę zastępczą;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub uzasadnienie rozwodu;
 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • opinii z miejsca pracy;
 • zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do sprawowania  funkcji rodziny zastępczej (dla obojga kandydatów - osobne);
 • zaświadczenia lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego (dla obojga kandydatów - osobne);
 • zaświadczenia o niekaralności (dla obojga kandydatów - osobne);
 • potwierdzeni e zameldowania;
 • oświadczenie kandydata dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej;
 • opinii polecających od znajomych;
 • fotografii Państwa rodziny.

Do wymaganych wyżej dokumentów należy dołączyć wniosek skierowany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze określający cel starań (w formie podania zawierającego motywację, którą kierują się kandydaci na rodzinę zastępczą) oraz prośbę o skierowanie na stosowne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Szkolenie jest bezpłatne.
Podręcznik PRIDE: 85,00 zł.

Po zakończeniu szkolenia kandydaci ponownie spotykają się z psychologiem i pedagogiem tut. Centrum. Specjaliści badają kandydatów po czym sporządzają opinię  pod kątem posiadanych przez nich predyspozycji i motywacji do pracy  w charakterze rodziny zastępczej. W przypadku braku przeciwskazań może nastąpić proces kwalifikacyjny kandydatów.

Kwalifikacja - po zakończeniu szkolenia i uzyskania świadectwa, rozpoczyna się końcowa procedura kwalifikacyjna w/g kolejności:

 • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami;
 • powołanie Komisji Kwalifikacyjnej;
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
 • wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Dane kandydatów, po zakwalifikowaniu, umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych prowadzonym przez Organizatora. Kandydaci oczekują na propozycję ze strony Organizatora lub podejmują samodzielne działania zmierzające do stworzenia rodziny zastępczej.

 

SZKOLENIA PONADPODSTAWOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im Jana Pawła II w Zielonej Górze oprócz szkoleń podstawowych dla kandydatów na rodziny zastępcze, przeprowadza również szkolenia dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze po ukończonym szkoleniu podstawowym programu PRIDE. Szkolenie składa się z 15 godzin dydaktycznych, realizowanych podczas 3 dni szkoleniowych.

Szkolenia obejmują miedzy innymi tematykę:

 • specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych;
 • wiedzy o metodach postepowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania;
 • efektywnej pomocy dzieciom – doskonalenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych;
 • niepowodzenia w szkole - wiedza o metodach i technikach wspomagających dziecko w szkole;
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.