Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych:

Świadczenia obligatoryjne

Rodzinie zastępczej przysługuje:

 1. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, nie niższe niż kwota:
  • 694,00zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1052,00zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej.
 2. Dodatek nie niższy niż 211,00zł. miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 3. Dodatek nie niższy niż 211,00zł. miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 4. Dodatek wychowawczy w wysokości 500,00zł. miesięcznie na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.
 5. Świadczenie Dobry Start na dziecko w kwocie 300,00zł. jednorazowo, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia lub dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 6. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą. Potrzeba przyznania tych środków musi zostać potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za ich zgodą, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli się uczy.

 

Świadczenia fakultatywne

Rodzinie zastępczej starosta może przyznać:

 1. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
 2. Świadczenie na pokrycie:
  • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
  • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
 3. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.
 4. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego raz w roku, w przypadku rodziny zastępczej zawodowej.

Rodzinie zastępczej zawodowej przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000,00zł miesięcznie.
Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600,00zł miesięcznie.

Ustalając wysokość wynagrodzenia, bierze się pod uwagę w szczególności kwalifikacje, szkolenia i oceny rodziny zastępczej zawodowej.