Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II

Program korekcyjno - edukacyjny

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Poddając osobę stosującą przemoc odpowiednim oddziaływaniom korekcyjno - edukacyjnym, możemy doprowadzić do redukcji jej nieprawidłowych zachowań, ukształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program spełnia rolę pomocniczą w szeregu oddziaływań na sprawców i jego efektywność jest uzależniona od woli i motywacji uczestnika.

Adresaci programu.

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:

  • osób, skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując ich do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowych terapii;
  • osób osadzonych w zakładzie karnym m.in. z art. 207 kodeksu karnego;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno - korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.

Okres realizacji programu.

Zajęcia odbywają się cyklicznie. Grupa ma zazwyczaj charakter otwarty, stąd dopuszczalne jest rozpoczęcie uczestnictwa w programie podczas jego trwania i uzupełnienie nieobecności podczas kolejnego cyklu programu.

Czas trwania programu obejmuje 60 godzin zajęć grupowych, które uczestnicy realizują zazwyczaj podczas 15 spotkań. Program zakłada także możliwość spotkań indywidualnych.

Zajęcia programu odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych. Terminy i godziny spotkań podlegają modyfikacji ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości uczestników.

Miejsce realizacji programu.

Miejsce realizacji programu ustalane jest odrębnie przy każdej edycji programu i uzależnione jest od indywidualnych potrzeb i możliwości zgłoszonych uczestników programu. Istnieje możliwość zorganizowania oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych na terenie gmin powiatu pod warunkiem zebrania się wystarczającej liczby potencjalnych uczestników.

Reguły uczestnictwa w programie.

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy, co znajduje odzwierciedlenie w zawieranym kontrakcie. Przed przystąpieniem do Programu osoba zostaje zapoznana z celami i przebiegiem programu. Prowadzący zapoznaje się z sytuacją rodzinną i prawną uczestnika. Przyjęcie do programu jest potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w zajęciach.

Uczestnik powinien wykazać się frekwencją i aktywnością w czasie zajęć prowadzonych w grupie. Udział w 70% zajęć grupowych i zajęć indywidualnych, będzie podstawą do stwierdzenia ukończeniu przez uczestnika niniejszego programu. Uczestnicy swoją nieobecność winni usprawiedliwić i w miarę możliwości uzupełnić brakujące wiadomości podczas zajęć dodatkowych.

Zgłoszenia do programu przyjmuje (oraz udziela szczegółowych informacji): Pani Agnieszka Bartkowicz i Pani Justyna Moś, tel. 68 45 27 550.